Objednávky vykonané v období 10.12. - 17.12. budú odoslané 19.12. 
🚛 Pri nákupe nad 30€ máte dopravu zadarmo!

Ochrana osobných údajov

Týmto udeľujem, ako dotknutá osoba, výslovný, bezvýhradný, informovaný a dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu, na nižšie uvedený účel a po nižšie uvedenú dobu, v zmysle § 13 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“), Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 26. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ako aj ďalších príslušných právnych predpisov.

Prevádzkovateľom osobných údajov je Matej Pavlovič, živnostník s miestom podnikania Líščie údolie 110/73, 841 04 Bratislava-Karlova Ves, IČO: 51 119 544, zapísaný do Živnostenského registra Okresného úradu Bratislava, číslo živnostenského registra: 110-260796, e-mail: info@fllw.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy na úseku spracúvania osobných údajov je: Matej Pavlovič, info@fllw.sk.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom zabezpečenia plnenia právnych záväzkov vznikajúcich prostredníctvom portálu www.fllw.sk, na štatistické účely, za účelom propagácie a marketingu portálu, zabezpečenia jeho riadneho fungovania, plnenia jeho účelu, ako aj zabezpečenia všetkých úkonov s tým súvisiacich.  

Osobné údaje dotknutej osoby sa spracúvajú v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, tel. č., prípadné iné kontaktné údaje, korešpondenčná alebo fakturačná adresa, prípadne iné údaje potrebné na zabezpečenie riadneho fungovania portálu a využívania jeho služieb.   

Prevádzkovateľ tieto údaje poskytuje tretím stranám a to v nevyhnutnom rozsahu potrebnom na spracovanie platby, fakturáciu a zabezpečenie dopravy. 

Dotknutá osoba udeľuje súhlas so spracovaním a uchovávaním osobných údajov na nevyhnutnú dobu, spojenú s plnením vyššie popísaných účelov.  

Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby (právo na informáciu ohľadom rozsahu a účele spracovania), právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na presnosť osobných údajov. Dotknutá osoba môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať ako aj uplatňovať vyššie uvedené práva, a to najmä zaslaním na e-mailovú adresu info@fllw.sk. Dotknutá osoba má ďalej právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. ako aj ďalšie práva vyplývajúce zo zákona č. 18/2018 Z. z. a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Dotknutá osoba zároveň súhlasí s tým, že príjemcom osobných údajov bude aj Barbora Pavlovičová a ostatní členovia tímu portálu www.fllw.sk.

Copyright © 2023 fllw.sk
magnifiercrossmenuchevron-down